Body: 

 

 

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.4.C-14-2014-0066

Projektcím: Iránytű

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Megvalósításban résztvevő intézmény: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

Projektidőszak: 2015. május 1. – 2015. október 31.

Elnyert támogatás: 12.000.000 Ft

A pályázatban tervezett programok megvalósításával a gyermekközpontú, sokoldalú, színes iskolai életünk kínálatának bővítésére, gazdagítására kaptunk lehetőséget. Olyan programok megvalósítását terveztünk, amelyeken szívesen részt vesznek a tanulók, amelyek iránt érdeklődnek. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek aktívak, jól motiválhatók, s rendkívül sokat tanulnak. Úgy tanulnak, hogy észre sem veszik, meggyőződésem, hogy a játékos, élményszerű tanulás, az örömteli munka az, ami marandó, ami a gyerekek számára a leghasznosabb.

Legfőbb feladatunk a tanulóink kompetenciáinak fejlesztése, melyet egyrészt a tanórai keretek között, de főként a tanórán kívüli színtereken tudunk hatékonyan megvalósítani.

Ez a pályázati támogatás ezt teremti meg. Lehetőségünk van az iskolai színfalai közül kibújni, s újabb helyszíneken a világot felfedezni. Erdei iskolai programunkat a csodálatos, természeti kincsekben gazdag Mártélyon valósítjuk meg, a Sárkány napunk a közeli, dimbes-dombos Szél utcai játszótéren, a családi napunkat pedig a Bodzás parti iskolában egy városi program keretében valósítjuk meg.

A projekt hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás kínálatának bővítéséhez, hatékony megvalósításához.

A projekt során az intézmény nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása érdekében az alábbi programokat valósítjuk meg:

-        Sárkánynap - tanórán kívüli-szabadtéri mozgásos tevékenység

-        Nyelvi tábor

-        Nyelvi vetélkedő

-        Erdei iskola

-         Családi nap a Bodzási iskolában

-      Egészségnap - egészségfejlesztő-szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, egészséges életmód viselkedésükbe történő beépülése érdekében megvalósítására kerül sor

-         Elsősegély-nyújtási tanfolyam

A pályázat közvetlen célcsoportja: az intézmény diákjai és pedagógusai, közvetett haszonélvezői pedig az iskolahasználók egyéb köre: szülők, együttműködő partnerek, fenntartó, stb.

A projekt keretében 5-5 pedagógus (összesen 10) részvételét tervezzük az alábbi két továbbképzésen.

-          Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések

-          Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések

Megvalósításra kerülő tevékenységek részletese:

A/1 A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása:

Erdei iskolai program megvalósítása - 2015. szeptember 3-6. (bentlakásos – 3 éj, 4 nap, 60 fő)

Cél:környezet- és természetvédő szemlélet kialakítása, az egészséges életmódra való nevelés a megfigyelő, leíró, összehasonlító és manuális képességek fejlesztése

Tevékenységek: csapatépítő és önismereti játékok, előadások: fenntartható fejlődés, ökológiai egyensúly, a természet kémiája, szelek szárnyán a fizikával, fokgazdálkodás, időjárásmérés, halászat, hallé készítés, terepi vizsgálódások, tanösvény-túra, csillagászat kosárkötés

Hatás, eredmény: a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek kialakulnak, fejlődnek

Tanórán kívüli - szabadtéri jellegű - mozgásos tevékenységek: Sárkány nap - 2015. május 9. (400 fő)

Cél: a különböző szociokulturális közegből érkező gyerekek jobban megismerjék magukat és társaikat, törődjenek egymással és átérezzék a csoporthoz tartozás felelősségét, az osztályközösségek és az iskola közösségének formálása, az együtt, egymásért szellem kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, stratégiák alkalmazása, a szociális kompetenciák fejlesztése a játék segítségével, a szülőkkel történő kapcsolattartás erősítése, az óvodákból iskolánkba érkező gyermekekkel és szüleikkel történő ismerkedés, iskolai életbe való bevonás.

Tevékenységek: előzetes szervezési feladatok, szabadtéri program előkészületei, akadályversenyek, közösségi – valamint csapatjátékok a szabadban, papírsárkány-eregetés, fotó – és rajzkiállítás

Hatás, eredmény: Szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat megerősítése, generációk közös játéka, együttes munka és játék öröme, az elsajátított ismeretek alkalmazása. A program sokoldalú és változatos feladatainak köszönhetően sok területen mutatja meg fejlesztő hatását. Fejleszti az anyanyelvi készséget, matematikai és logikai készséget, szociális kompetenciát, együttműködést, empátiát, kreativitást, esztétikai érzéket, mozgáskoordinációt.

Tanórán kívüli - szabadtéri jellegű - mozgásos tevékenységek: - Családi nap Bodzáson - 2015. szeptember 19. (400 fő tanuló + szülők)

Cél: a szülő és gyermek közös játékának öröme, hatékony együttműködés, városunk múltjának megismerése, őshonos növény-, és állatvilág megismerése, a biztonságos kerékpáros közlekedésre való figyelemfelhívás, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei a városunk vonzáskörzetében, a Bodzási úti iskola sokszínű felhasználásának feltérképezése, lehetőségek kutatása.

Tevékenységek: kresz-totó (kerékpáros közlekedés városon belül és kívül), helytörténet (tanyasi iskola, város nevezetes szülöttei, régészek munkája), ügyességi feladatok (tökszedés, talicskázás, toronyépítés, gyufarejtvények, keresztrejtvények), konyhakerti ismeretek, az ártér növényvilága (szakember bevonásával), a Tisza élővilága (szakember bevonásával), népi hangszerek felismerése, régi, népi játékok logikai játékok bemutatása (ördöglakatok, logikai kirakók), régies játékok készítése (pl: csuhéjbaba)

Hatás, eredmény: osztályközösség kohéziója javul, közlekedési szabályok tanulása, a közös játékra, alkotásra való igény megjelenése mind a szülő, mind a gyermeke részéről.

A/2 Idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:

Nyelvi táborok (német és angol) - 2015. június 22-26. (15+25 fő, 5 nap - nem bentlakásos)

Cél: tantárgyközi kapcsolatok erősítése, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, tanulási motiváció erősítése, személyiségfejlesztés több színtéren, tanulás módszertani ismeretek átadása, információs és kommunikációs kultúra erősítése, idegen nyelvi készségek fejlesztése (olvasott és hallott szövegértés, beszéd- és íráskészség), változatos tanulási módszerek megismerése és alkalmazása

Tevékenységek: társalgási témakörök feldolgozása, kommunikációs órák, szituációs játékok idegen nyelven, képleírás idegen nyelven, közös kirándulás és idegenvezetés idegen nyelven, interaktív olvasás: online újságok és magazinok feldolgozása, szótárhasználat, utazás a zene és a filmek világába

Hatás, eredmény: Nő a tanulási motiváció az idegen nyelv tanulása iránt, nő a tanulók idegen nyelvi szókincse, széleskörű tanulás módszertani ismeretek elsajátítása és személyre szabott kipróbálása, a tanulók megismerkednek az idegen nyelv jelentőségével az iskola falain kívül is.

Nyelvi vetélkedők (német és angol) - 2015. szeptember-október

Cél: a tanulók megtalálják helyüket a nyitott európai társadalmakban, elősegíteni a különböző kultúrák iránti nyitottságot, saját értékeink bemutatása és összehasonlítása idegen nyelven, idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, idegen nyelvi készségek fejlesztése (olvasott és hallott szövegértés, beszéd- és íráskészség), változatos tanulási módszerek megismerése és alkalmazása

Tevékenységek: az angol és német anyanyelvű országok kultúráját feldolgozó quiz jellegű feladat, angol /német városok bemutatása (előzetes feladatként poszter vagy PowerPoint bemutató készítése), az adott országra jellemző konyha bemutatása, ételreceptek, szokások, ünnepek bemutatása, szituációs játékok

Hatás, eredmény: Nő a tanulási motiváció az idegen nyelv tanulása iránt, nő a tanulók idegen nyelvi szókincse, széleskörű tanulás módszertani ismeretek elsajátítása és személyre szabott kipróbálása, a tanulók megismerkednek az idegen nyelv jelentőségével az iskola falain kívül is.

C/2 Egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben - 2015. június 9. (400 fő)

Cél: Minden tanulónak hasznos elméleti és gyakorlati ismeret átadása az egészséges életmóddal és az egészséges táplálkozással kapcsoltban az alábbi programelemek segítségével: ételkészítési és - kóstolási lehetősség, mozgás, sport, játékos feladatok, vetélkedők, előadások, stb.

Tevékenységek: Alsó tagozat: Játékos feladatok, színezők tisztálkodás, egészséges életmód témában: Plakátkészítés, filmnézés, játékos feladatok egészséges életmód, táplálkozás témában. Felső tagozat: Előadás az egészséges táplálkozásról, vetélkedő egészséges életmód és egészséges táplálkozással kapcsolatban, Minden osztálynál forgószínpad jelleggel: Sportprogramok (kicsiknél lúdtalptorna, jóga, nagyoknál sorversenyek, labdajátékok), Salátakészítés, Reformszendvicsek készítése, kóstolója, Szűrővizsgálatok

Hatás, eredmény: Új és hasznos tudnivalókat sajátíthatnak el a tanulók a programok során, melyet a mindennapi életben alkalmazhatnak. A szűrővizsgálatok eredményein keresztül képet kaphatnak saját egészségi állapotukról.

C/6 Elsősegély-nyújtási tanfolyam - 2015. szeptember-október (30 fő)

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek szakszerű elsősegélyt nyújtani a bajba jutott embertársaik részére. Az elsősegélynyújtó tanfolyam keretein elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a tanulók. A tanfolyam során azokat a szükséges lépéseket, mozdulatsorokat sajátítják el, amelyeket a balesetet szenvedett személyen el kell végezni a mentők megérkezéséig.

 

F)    A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása – 2015. augusztus (10 fő)

Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések - 5 fő

Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések – 5 fő