Body: 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0021

honlap_1_k.jpg

Jó gyakorlatok a Varga Tamás Általános Iskolában

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Varga Tamás Általános Iskola Szolgáltatói kosárban szereplő jó gyakorlatai olyan, már legalább öt éve működő programok és projektek, melyek mindegyike a kompetenciaterületek széles skálájának fejlesztése, valalmint az oktatáshoz való egyenlő hozáférés biztosításának jegyében születtek. Az évek folyamán a projektek alapjaikban nem változtak, de a mindenkori igényeknek és lehetőségeknek megfelelően gyermekcentrikus és integratív szemlélettel változtattuk, alakítottuk és aktualizáltuk őket.

honlap_1_001_1_k.JPG

Mi van az iskolán túl?


A 2003-as kompetenciamérés eredményei után a fenntartó intézkedési tervet kért minden általános iskolától a mérési javítások érdekében. A kompetenciamérés kiértékelését követően az ererdményeket áttekintve kiemeltük azokat a területeket, amelyeken a tanulók többséségnél hiányosságot, az átlaghoz képest lemaradást tapasztaltunk. Ezeket a tapasztalatokat alapul véve kezdtünk a projekt tervezéséhez, kidolgozásához. Olyan tevékenységi formákat, módszereket részesítettünk előnyben, melyek előreláthatóan csökkentik a tanulók közötti szóródást olya módon, hogy a felszárkóztatást súlypontozzák.

Célunk a hagyományos oktatási formából való kilépés, valamint olyan tanulási szituációk melyek alkalmasak a tanulók ismereteinek bővítésére, készségeik, képességeik, jártasságuk elmélyítésére, alkalmazóképes tudásuk felmérésére és további fejlesztésre. Cél továbbá, hogy az 1-8. osztályokat átfogó programcsomag moduljai a tananyaghoz szorosan kapcsolódva, az iskola megszokott körülményei között, kimozdítsák a gyermekeket és természetközelibb, kötetlenebb, szabadabb, a mindennapi élethez szorosan kapcsolódó szituációkon keresztül fejlesszék az alapkompetenciákat. 

Az óvodai tevékenység - és gyermekközpontú nevelést iskolába kerüléskor általában felváltja az ismeretközlő oktatói tevékenység, mely nem csak az alsó tagozatban korlátozza a tanulási folyamatot, hanem még felős tagozatban is gondot okoz. A programelemek, az élményszerű. játékos tudásszerzést helyezik előtérbe a tankönyvek száraz és monoton ismeretterjesztésével szemben. Az eltérő tanulási helyzet a gyermekeknél lehetőséget ad oldottabb légkörben való, teljesítménykényszertől mentes, élményszerű tanulásra.

A személyiség fejlesztésének, kiteljesítésének a társadalomba való kudarcmentes beilleszkedésének feltétele a kulcskompetenciák megfelelő szintű elsajátítása a kötelező oktatás ideje alatt. A modulok minden évfolyam éves tanulási tervének kötelező elemei.honlap_1_001_2_k.JPG

Óvodás Hét

Megközelítőleg tíz éve az iskolánkba beíratkozó gyermekek létszámának kedvezőtlen alakulása ösztönzött bennünket sz Óvodás Hét megszervezésére. Legfőbb célunk leendő elsőseink létszámának növelése, a szülők iskolaválasztásának számunkara kedvező befolyásolása volt együttműködve a környező óvodákkal. Igyekeztünk az óvodás korúak érdeklődésének és képességeinek megfelelő programsorozatot összeállítani, amelyet az évek folyamán a mindenkori igényeknek megfelelően formáltunk és formálunk.

Célunk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, a szorongások és félelmek oldása sz iskolába készülő gyermekekben és szüleikben, valalmint az iskolai légkör megismertetése, megtapasztalása, az első benyomások és élmények pozitív megerősítése, a személyes kötődés, a folyamatos kapcsolattartás és hatékony együttműködés feltételeinek megteremtése illetve megerősítése az oktatásban és nevelésben érintettekkel.

A személyiségfejlesztés, a kudarc- és zökkenőmentes beilleszkedés második lépcsőfoka az iskola életre való felkészülés.A kulcskompetenciák egyik-másikának fejlesztése az átmeneti időszakban is megjelenik, alkalmazkodva az életkori sajátosságokhoz, pl.: anyanyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományos és technológiai kompetencia, digitális kompetencia, személyközi és állampolgári kompetencia, kultúrális kompetencia. 

Az Óvodás Hét az első lépés volt az óvoda-iskola átmenet megsegítésére kitalált és kifejlesztett programok közül, mely ma már egy egész évet átfogó terv szerves részévé vált.


Platán Hét 

Szűk tíz esztendővel ezelőtt a gazdasági - társadalmi változások generálták ennek a programnak a megszületését. Elsődleges célunk a gyermekek és szüleik iskolához való kötödésének megerősítés, mindannyiuk látókörének szélesítése volt. A projekthetek szervezése során külső szakemberek bevonásával igyekeztünk színesíteni programkínálatunkat, s a jó kapcsolat kialakulása lehetővé tette és teszi a hatékony közös munkát. A kezdetekben a tanári ötlettár adta a projekt vázlatát, de az idő előrehaladtával egyre több teret adtunk diákjaink ötleteinek, kezdeményezéseinek, és a megvalósításban való résztvételüknek.

A hagyományos oktatási formából való kilépéssel egy olyan, minél több műveltségi területet érintő, a tananyag kiegészítéséhez kellő segítséget adó programsorozat megvalósítása volt a cél, mely a nevelők szakmai kompetenciáihoz szorosan illeszkedik. A programcsomag alkalamas a NAT intézményi megvalósulásának komplex segítésére, kiemelten a művészetek, a természettudományok, az egészségkultúra területén. A programok építenek a szülői és a külső segítők (szakemberek, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, partnerintézmények) résztvételére, mint programerősítő elemre. azaz lehetőség nyílik az oktatás ügyében érintettek, az okatatási folyamat résztvevőinek együttműködésére, az intézményben folyó oktató-nevelő munkába való betekintésre. A tanulók a tervezés és a szervezés folyamatának egyenértékű partnereiként saját tanulásuk szervezőivé válnak. A projekt hagyományos tananyagon kívüli ismeretanyage és az ehhez kapcsolódó, hagyományos formákon túli tanulásszervezési módok több oldalról támogatják tanulóink önfejlesztési igényének megalapozását és kialakulását.

A programsorozat összeállítása a mindenkori tanulói igényeken alapul. A tanulók érdeklődési körüknek megfelelően részt vesznek a projekthét tervezésében és megvalósításában. A tananyaghoz szorosan nem kapcsolódó programok a szabaidő eltöltésén túl lehetőséget nyújtanak a diákoknak arra, hogy szabadon választhassanak az őket érdeklő témák közül, észrevétlenül is motiválva önmagukat a sokoldalú önképzésre, kutatómunkára, vagy a számukra ismeretlen területekre történő betekintésre, az ismeretek gyakorlati alkalmazására. A projekthetet alkotómunka előzi meg, az önkifejezés lehetősége minden, az egyes programokban résztvevő diák számára adott.

A tanulási motivációk fejlesztése ebben a programban is elsődleges. A gyermekek információéhségét, megismerési és felfedezési, valamint alkotóvágyát és játékszeretetét ez a korszerűen kielégíteni tudó, sokszínű, differenciált öntevékenységi rendszert magába foglaló, komoly tanulási teljesítményekre ösztönző oktatási-nevelési lehetőség alkalmas a kompetenciaterületek széles skálájának fejlesztésére, mind a tartalomfüggő, mind a tartalomfüggetlen kompetenciák terén.      

 

Általános dokumentumok

Pályázat megnevezése

Általános ismertető

 Kompetencia - háló

Indikátorok

Ütemterv

Szakmai terv

Bogács

Bemutató órák

Feljegyzés

Fénykép

Platán hét

Meghívó

Fizika óra

Hon- és népismeret óra

Fényképek

Kiskunhalas Kertvárosi Ált. Iskola látogatása

Képekben

Saját innovációk

 

Kooperatív technikák alkalmazása a nem szakrendszerű oktatásban – Az olimpiai láng nyomában – Multikultúra


Kooperatív technikák alkalmazása a nem szakrendszerű oktatásban – Honnan tudjam? – Tanulásmódszertan


 

Kooperatív technikák alkalmazása a nem szakrendszerű oktatásban – Kire ütött ez a gyerek? – Önismeret


 

Kooperatív technikák alkalmazása a nem szakrendszerű oktatásban: Mindennapi életünk – Környezettudatosság

 

Tanmenet a kompetencia alapú magyar oktatáshoz- 5. osztály

 

Múzeumpedagógia

 

Mestermunka

 

Medve Hét

 

"Tisza mellett, hazám földjén..."

 

Tevékenységközpontú matematikaoktatás- 1. osztályban

 

IKT eszközök a matematika oktatásban- projektmódszer alkalmazása felső tagozaton


Jó gyakorlatok

Mi van az iskolán túl?

 

Platán Hét

 

Óvodás Hét