Diákönkormányzat elnök: Klepács Ádám 8.c

Helyettes: Domján Krisztina 8.c

Diákönkormányzatot patronáló pedagógusok: Bánfi Zoltán


 

A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekképviseleti szerve. Ennek fényében a diákság elképzeléseit, ötleteit, javaslatait közli a tantestület felé.

A diákönkormányzat felépítése, tisztségviselők:

A diákönkormányzatban minden osztályt 2 fő képvisel, akiket minden tanév elején a tanulócsoport demokratikus úton választ. A képviselők javaslattételek után maguk közül választanak diákelnököt, helyettest és egyéb tisztségviselőket. A megbízatás egy tanévre szól. Az éves munkáról a patronáló tanárokon keresztül a nevelőtestületnek kötelesek beszámolni. minden félévben. A diákönkormányzat munkáját a tanulók és a tantestület által felkért nagykorú személy segíti, iskolánkban 2 tanár /alsó és felső tagozatban 1-1fõ.

A diákönkormányzat működése:

A diákönkormányzat minden hónapban ülést tart. Rendkívüli esetekben bármikor összehívható. Az ülésekre meghívhatók az iskola diákjai, vezetői, tanárai. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők többsége jelen van. Minden ülésről feljegyzés, illetve jegyzőkönyv készül, melybe az iskola bármely tanulója és nevelője betekinthet. A döntésekről, határozatokról az iskolarádió, a hirdetések és képviselők útján tájékozódnak a tanulók.

Kapcsolatok:

A diákönkormányzat kapcsolatot tart az intézményen belüli testületekkel és a városi diákszervezettel, mely az elnök feladata.

Jogkörök gyakorlása:

A diákönkormányzat nevében az aláírási jogot az elnök gyakorolja.

A diákönkormányzatnak döntési jogköre van saját működésének meghatározásában, egy tanítás nélküli munkanap kialakításában, tájékoztatási rendszer kialakításában.

Egyetértési jogot gyakorol a házirend, az iskolai SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor, valamint a fegyelmezési és jutalmazási ügyekkel kapcsolatban

A diákönkormányzat élhet a javaslattevő jogával az iskola működési rendjével, és a tanulókkal összefüggésben valamennyi kérdéssel kapcsolatban.

A diákönkormányzat szervezési és működési szabályzatát a képviselőknek és a nevelőtestületnek egyöntetűen el kell fogadni.